Oriëntatietraining mediërend leren (inclusie en inclusief onderwijs) – MAATWERK

In deze training op maat maakt u kennis met het concept Mediërend Leren. Aan de orde komen de missie, visie, het theoretisch kader, de interactiestijlen en de materialen t.b.v. de ontwikkeling van leer- en denkvaardigheden. Mediërend Leren is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Klein, Tzuriel, Haywood, Lidz, en Greenspan.

In heel Europa zetten landen stappen richting inclusief onderwijs, ook Nederland. Op termijn moeten alle kinderen en jongeren kwalitatief onderwijs in hun eigen omgeving krijgen, samen met leeftijdsgenoten. Passend onderwijs is daarin een belangrijke stap, maar inclusief onderwijs is meer dan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opnemen in een reguliere klas. Dan heb je weliswaar meer integratie, maar nog geen inclusie. Natuurlijk, het is ambitieus om inclusief onderwijs in ons land verder vorm te geven. Je leert dat inclusief onderwijs gaat over onderwijs dat je samen met elkaar maakt in een omgeving waarin alle verschillen gewaardeerd worden. En je leert dat inclusief onderwijs niet leidt tot extra werk en verder gaat dan onderwijs op maat of 1 op 1 onderwijs

Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte, aansluiten bij hun kwaliteiten en talenten doet mensen groeien en ons zorgsyndroom verminderen.

Mediërend Leren
In deze training maakt u kennis met het concept Mediërend Leren. Aan de orde komen de missie, visie, het theoretisch kader, de interactiestijlen en de materialen t.b.v. de ontwikkeling van leer- en denkvaardigheden. Mediërend Leren is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Klein, Tzuriel, Haywood, Lidz, en Greenspan.

Mediërend Leren en inclusiviteit
In heel Europa zetten landen stappen richting inclusief onderwijs, ook Nederland. Op termijn moeten alle kinderen en jongeren kwalitatief onderwijs in hun eigen omgeving krijgen, samen met leeftijdsgenoten. Passend onderwijs is daarin een belangrijke stap, maar inclusief onderwijs is meer dan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opnemen in een reguliere klas. Dan heb je weliswaar meer integratie, maar nog geen inclusie. Natuurlijk, het is ambitieus om inclusief onderwijs in ons land verder vorm te geven. Je leert dat inclusief onderwijs gaat over onderwijs dat je samen met elkaar maakt in een omgeving waarin alle verschillen gewaardeerd worden. En je leert dat inclusief onderwijs niet leidt tot extra werk en verder gaat dan onderwijs op maat of 1 op 1 onderwijs.

Vertrouwen
Elk kind en jongere heeft groeimogelijkheden en het recht dat er iemand is die vertrouwen heeft in zijn/haar kwaliteiten. Natuurlijk bestaan er verschillen in de mogelijkheden van mensen. We worden nou eenmaal niet allemaal piloot, professor, hoteleigenaar of topsporter. Niemand maakt echter gebruik van al zijn capaciteiten. Dat betekent dat elk mens ontwikkelstappen kan zetten en kan groeien. Er is maar één maar: groeien doet iemand niet alleen, maar altijd samen met mensen in zijn omgeving. Mensen die in hem en zijn slagingskansen geloven én die al kunnen wat hij zelf nog niet kan. Het onvoorwaardelijke geloof in de groeikansen van elk individu én in de kracht van het samen uitdagingen durven aangaan, vormt de kern van Mediërend Leren.

Ontwikkeling
Juist in deze tijd waarin leerkrachten en begeleiders (zowel privé als professioneel) de wens uitspreken te willen gaan voor de talenten en kwaliteiten van mensen, denk aan de uitgangspunten van Passend en Inclusief Onderwijs, lijken we tegelijkertijd niet los te kunnen komen van het plakken van etiketten, het denken in hokjes en het aanbodgericht werken. Het concept Mediërend Leren daagt u uit om vanuit een ander perspectief te kijken naar het kind en de jongere, zijn ontwikkeling(smogelijkheden) en zijn begeleidingsbehoefte. Mediërend Leren vraagt begeleiders en docenten om elke jongere en kind in zijn totaliteit te beschouwen in plaats van de aandacht enkel te vestigen op het probleem, de beperking, de stoornis of het etiket (het zorgsyndroom). Daarmee biedt dit concept de basis voor een nieuwe manier van kijken, een paradigmashift van het medisch model denken naar het denken vanuit talenten en kwaliteiten. Of te wel het maken van de omslag van medisch labelen naar omgaan met verschillen en het aanvallen van het eigen zorgsyndroom.

De cognitieve en executieve functies als Koninklijke weg van ontwikkeling EN leren
We mogen blij zijn als onze leerlingen 50% van onze uitleg en/of instructie begrijpen zoals het bedoeld is, ongeacht hun leeftijd, talenten, mogelijkheden of problematiek.
Waar gaat het over?
Tegenwoordig wordt het als belangrijk gezien om algemene denkvaardigheden te stimuleren. Dit komt voort uit de snelle en continue veranderingen in de maatschappij. Kennis veroudert snel en het is voor een mens vrijwel onmogelijk om alle nieuwe informatie op te nemen, te beoordelen, te verwerken en vast te houden. Leerlingen moeten daarom worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te lossen. Het gaat erom ze vaardigheden aan te leren die ten grondslag liggen aan het efficiënt vergaren en effectief toepassen van kennis: cognitieve en executieve functies.

Cognitieve functies en executieve functies
Gezien de snelle, continue veranderingen in de maatschappij, veroudert kennis snel. Het is vrijwel onmogelijk alle informatie op te nemen, te beoordelen, te verwerken en vast te houden. Mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te lossen. Het stimuleren van deze vaardigheden wordt als belangrijk beschouwd. Er komt dan ook steeds meer nadruk te liggen op het aanleren van vaardigheden die ten grondslag liggen aan het efficiënt vergaren en effectief toepassen van kennis, de zgn. denkvaardigheden. De vraag is of ons onderwijs, onze begeleiding en onze opvoeding in voldoende mate in deze behoefte voorziet. Doorgaans besteden we beperkt aandacht aan het expliciet stimuleren van denkvaardigheden; we gaan er vanuit dat ze zich spontaan ontwikkelen als ‘bijproduct’ van onze begeleiding/onderwijs/opvoeding. Een hypothese over de oorzaak van het achterblijven in prestaties is dat kinderen en jongeren in onvoldoende mate beschikken over de denkvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het efficiënt verwerven van kennis. Tijdens de oriëntatietraining wordt ingegaan op de wijze waarop u vorm en inhoud kunt geven aan het stimuleren van denkvaardigheden. U maakt kennis met de denkvaardigheden zoals die gehanteerd worden bij Mediërend Leren: de 22 cognitieve bouwstenen. Deze bouwstenen worden gerelateerd aan executieve functies en metacognitieve vaardigheden.kwaliteiten en beperkingen StiBCO E. van Doorn

Wederkerige, liefdevolle, doelgerichte interactie: mediatie
Een essentieel element bij het stimuleren van de cognitieve bouwstenen is de kwaliteit van de interactie tussen u en het kind/de jongere. U, als opvoeder, begeleider of leraar staat als mediator ‘tussen’ het kind/de jongere en de eisen die de maatschappij aan hem/haar stelt. Kinderen/jongeren mogen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Successen worden samen behaald en fouten worden samen gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat we de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkel- en leerproces niet meer ‘afpakken’ van kinderen/ jongeren. We activeren hun denk- en oplossingsstrategieën, wat allerlei problemen rondom gedrag en motivatie voorkomt.

Denkstimulerende materialen en activiteiten
Het stimuleren van de cognitieve en executieve  functies kan m.b.v. diverse materialen en activiteiten. Met name spelmateriaal is van meerwaarde, maar ook uw eigen alledaagse (les)materialen /activiteiten/situaties bieden mogelijkheden. U krijgt een handvat om materialen zodanig te analyseren, dat u ze kunt inzetten bij het stimuleren van de cognitieve functies. Daarnaast maakt u kennis met een aantal denktrainingsprogramma’s, zoals MISC, Bright Start en I.V.P.

Bereiken:
Komen tot een paradigmashift, een praktische kijk geven op aansluiten bij de talenten en kwaliteiten van de kinderen en jongeren zonder een beperking te ontkennen. Durven te gaan staan voor de wat de kinderen en jongeren wel kunnen zonder te kijken en te beoordelen vanuit externe normen, maar vanuit persoonlijke groei.

Training op maat - o.b.v. uw wens

In deze 4-daagse staat centraal het gedachtegoed van inclusie en inclusief onderwijs. De training wordt in overleg met de opdrachtgever op maat verzorgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, vragen en verwachtingen van de opdrachtgever. De training zal gericht zijn op de organisatie of school, waardoor het praktische uitvoerbaar wordt. Het geleerde kan de volgende dag al worden toegepast.

Contact over deze training op maat

mail@stibco.nl
0172-652130

Stichting StiBCO
Dronensingel 3c
2411 GT  Bodegraven