Onderzoek naar het leerpotentieel

Een artikel over het leerpotentieel onderzoek, LPAD van Feuerstein.
?????????????

Onderzoeken naar het leerpotentieel van een kind/jongere gaan meer en meer een onderdeel uitmaken van bestaande testmethoden. Dit vergt een nieuwe manier van testen, namelijk testen om het potentieel (=dynamisch) van een kind in beeld te krijgen, in tegenstelling tot ‘wat kan een kind nu?’ (=statisch).

Een voorbeeld van een dynamische test is de test van Prof. Feuerstein: het Learning Potential Assessment Device (LPAD). En de leerpotentieeltest voor jonge kinderen de dynamic Assessment.

In Nederland besteden de universiteiten van Leiden en Nijmegen samen met StiBCO aandacht aan leerpotentieel onderzoeken. Ook doen zij mee met internationale studies naar de veel gebruikte leerpotentieel testen.

Een korte vergelijking tussen statische en dynamische testen

Statische testen
Piaget en andere biologisch ‘getinte’ ontwikkelingspsychologen hechten waarde aan testen waarin in sterke mate kennismeting (liefst gestandaardiseerd zodat we met anderen kunnen vergelijken) als uitgangspunt wordt gebruikt t.b.v. het doen van voorspellingen over toekomstig functioneren. Een test wat een kind nu kan.

 • statisch van aard
 • gestandaardiseerde testafnames
 • neutrale houding tester
 • interpersonale vergelijking

Kritiek op statische testen

 • voorspellende waarde t.a.v toekomstig (school)succes
 • product i.p.v procesgericht
 • geen oog voor omgevingsfactoren

Dynamische testen waaronder LPAD
Bij deze testen wordt ieder kind individueel bekeken op zijn leerbaarheid. Leerbaarheid is dan met name de mate waarin een leerling profijt weet te trekken uit leerervaringen. Een test naar wat een kind/jongere zou kunnen! Dit pleidooi voor onderzoek naar leerpotentieel is gebaseerd op het concept ‘Zone van de naaste Ontwikkeling’, waarbij men werkt met taken die een probleemkarakter hebben. Onder leerpotentieel verstaan we dan de mate van de transfer van het geleerde uit de trainingsfase in de posttest en de hoeveelheid hulp die wordt geboden tijdens deze trainingsfase. ZNO en leerpotentieel

StiBCO werkt met de dynamische testen van Prof. David Tzuriel
StiBCO biedt samen met Prof. David Tzuriel trainingen Dynamic Assessment aan. U heeft toestemming om na de training en de professionaliseringsdagen met zijn testmateriaal (per test 2 dagen) met kinderen en jongeren te werken en advies geven. Link naar dynamic Assessment.

Doel van onderzoeken naar leerpotentieel, dynamische testen

 • Inzicht krijgen in hoe een jongere/kind leert. Hoe neemt het informatie op, hoe verwerkt het de informatie en op welke wijze wordt de kennis gebruikt in nieuwe situaties. Gezocht wordt naar wat een kind/jongere wel beheerst en waar er hiaten in het leerproces zijn. Hoe kunnen deze worden verklaard.
 • Hoe en op welke wijze kan er bij een kind een veranderingsproces op gang worden gebracht zodat het kind meer profijt kan halen uit leersituaties.
  • waar moeten accenten gelegd worden bij de begeleiding van het kind
  • welke instructiemethode
  • welke intensiteit
  • welke materialen
 • Aanknopingspunten zoeken bij de leermogelijkheden van het kind.

Werkwijze
Tijdens het onderzoek is de onderzoeker geen neutrale persoon. De onderzoeker is juist stimulerend en instruerend en remediërend bezig. De aangeboden taken worden besproken(=oriëntering basis), antwoorden moeten worden verklaard door de jongere/het kind. De oorzaken van fouten worden samen met de jongere/het kind onderzocht. Zo nodig brengt de onderzoeker nieuwe kennis aan en kijkt wat het kind daarmee doet in andere taken. Steeds blijft het ‘samen’centraal staan. Het gaat erom wat een kind samen met een ander kan, want dat bepaald de ontwikkelruimte.

Belangrijk is om te weten dat ook deze assessment enige tijd kost, het een zorgvuldige aanpak vraagt, kennis vraagt over de kwaliteiten van mensen, kennis over cognitieve functies en vooral een zorgvuldige interactiestijl heeft, die gecodeerd kan worden.

Een toets/test onderdeel bestaat uit een aantal fasen:

 1. voortest: doel is beginsituatie te bepalen en problemen te analyseren
 2. leerfase; dit is de onderwijsactiviteit
 3. natest: gekeken wordt in welke mate het kind/de jongere geprofiteerd heeft van de interacties tijdens de leerfase en bezien wordt of het kind/de jongere het geleerde in transfertaken kan toepassen.

Resultaten test
Uit de bevindingen stelt de onderzoeker een aantal aanbevelingen op ter attentie van:

de aanpak van het kind
het begeleidingsgedrag van de ouder/begeleider
begeleidingsmaterialen
setting waarin het kind ondersteund zou moeten worden
wat aandacht vraagt mbt falen en het ervaren van succes

Een vergelijk tussen de statische test en het leerpotentieel onderzoek (onvolledig)

StiBCO heeft een bestand van onderzoekers die dynamische testen naar het leerpotentieel uitvoeren.